برای ارسال انتقادات ، پیشنهادات، شکایات و مطالب ارسالی به موسـسه خیریه پیام امید می توانید از طریق فرم زیر اقدام نمایید.