پیـام امیـد
پرداخت وجوهات شرعی

نیکوکار گرامی یکی از انواع وجوهات شرعی زیر را انتخاب کنید

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید