نکات آموزشی پیشگیری از بیماری کرونا ویروس برای ورود و خروج از منزل
نکات آموزشی پیشگیری از بیماری کرونا ویروس برای ورود و خروج از منزل
مسئولیت اجتماعی ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

هنگام ورود و خروج از منزل اقدامات زیر در هنگام بازگشت به خانه بسیار بسیار حیاتی میباشد و باید گام به گام و با دقت رعایت شود:

1 .بعد از ورود به خانه بدون دست زدن به هیچ چیز و بدون برخورد یا نشستن در جایی، مستقیما به دستشویی رفته و دست خود را به طور کامل بشویید. در دستشویی را از قبل باز بگذارید، در صورت باز نبودن در، با دستمال کاغذی درب را بازکنید و سریعا دستمال را به سطل آشغال در بسته بیندازید و بعد از پایان کار، دستگیره دستشویی را ضدعفونی کنید.

برچسب هـا

کرونا ویروس دستورالعمل ورود و خروج از منزل پیشگیری از کرونا ویروس