اولین بیمارستان مدرن ایران
اولین بیمارستان مدرن ایران
عمومی ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

ایران از دوران باستان، مهد دانش پزشکی بود و نخستین بیمارستان دنیا در ایران بنیان گذاری شد؛ دانشگاه بزرگ (جندی شاپور) حدود 1700 سال پیش بیمارستان را ابداع کرد، اما نخستین بیمارستان مدرن ایران در زمان ناصرالدین شاه بنا شد.

بیمارستان به عنوان نهادی برای درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه ( جندی شاپور) ایران و در زمان ساسانیان ابداع شد. این بیمارستان بعدها شد مرکز طب اسلامی و یکی از مهم ترین مراکز علمی و پزشکی جهان. با این حال طی قرن های بعد، طب در ایران، پزشک محور بود تا بیمارستان محور. 

برچسب هـا

دوران باستان نخستین بیمارستان دنیا در ایران دانشگاه بزرگ جندی شاپور