کلید خزانه ی الهی در دستان ماست
کلید خزانه ی الهی در دستان ماست
داستان موفقیت ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

سازمان صلیب سرخ جهانی در گزارشی که از فعالیت های انسان دوستانه خانواده مردانی آذری در صفحه اول ژورنالش منتشر کرده است ، نوشته اند  1 > 196 ؛ یعنی کمک های انسان دوستانه خانواده مردانی آذر بیشتر از کمک های انسان دوستانه 196 کشور در جهان است.

انگیزه این خانواده از ورود به مدرسه سازی نیز جالب و شنیدنی است، " ما به سختی درس خواندیم به همین دلیل وقتی کسب و کارمان خوب شد غلامرضا پیشنهاد مدرسه سازی داد. او می خواست کاری کند که دانش آموزان به راحتی درس بخوانند."

برچسب هـا

سازمان صلیب سرخ جهانی انسان دوستانه خانواده مردانی آذری