شاهزاده ی امنیت
شاهزاده ی امنیت
داستان موفقیت ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

پریسا تبریز در سال 1983 در حومه ی شهر شیکاگو به دنیا آمد. پدرش یک پزشک ایرانی مهاجر و مادرش یک پرستار لهستانی _ آمریکایی بود. او فرزند بزرگتر خانواده است و دو برادر کوچکتر دارد. هیچ یک از والدین او علاقه یا تخصصی در زمینه ی علوم کامپیوتر نداشتند و تبریز نیز تا سال اول دانشگاه فعالیتی در این زمینه نداشته است.

پریسا از همان سنین کودکی، خصوصیت های مدیریتی خود را با دستور دادن به برادرانش نشان داده است. در مصاحبه ای در این مورد می گوید:

" آنها من را قلدر خطاب می کردند،اما تنها تفاوت من این بود که با برادرانم در بازی های خودشان مانند ورزش و بازی های ویدیویی شرکت می کردم...

برچسب هـا

پریسا تبریز حومه ی شهر شیکاگو پزشک ایرانی پرستار لهستانی _ آمریکایی