"این موسسه وام‏دار کسانی است که به برکت وجودشان چراغ این خانه روشن است "
"این موسسه وام‏دار کسانی است که به برکت وجودشان چراغ این خانه روشن است "
خاطرات داوطلبانه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

سال‏ 1379  بعد از شکل‏ گیری هسته اولیه پیام امید، یکی از بچه ها، یک مرکز نگهداری از کودکان دارای معلولیت ذهنی و حرکتی رو معرفی کرد که  انگاری وصل بود به آسمون... بیشتر روزها موقع ناهار می رفتیم مرکز و به بچه ها تو خوردن غذا و کارهای دیگه کمک می کردیم.

یادمه اون روزها نگاه بچه‏ ها را که دنبال می‏کردی، دایره ‏ی دیدشون محدود به تخت های بغلی یا به تلویزیونی که گاهی روشن می شد بود یا به دری که شاید کسی بیاد برای دیدنشون.

برچسب هـا

امیر مختاری خاطرات دواطلب