مسئولیت اجتماعی شرکت
مسئولیت اجتماعی شرکت
مسئولیت اجتماعی ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ برگزیده

مسئولیت اجتماعی شرکت یا Corporate social responsibility یک مدل تجاری و مفهومی گسترده است. این مفهوم به عملکرد مسئولانه ی شرکت ها در قبال خود، جامعه و محیط زیست می پردازد. کسب وکارهای مختلف با استفاده از برنامه های CSR، فعالیت های بشردوستانه و یا داوطلبانه به جامعه خدمت کرده و هم زمان برندشان را تبلیغ می کنند.

برچسب هـا

مسئولیت اجتماعی شرکت Corporate social responsibility