پدر علم ژنتیک ایران
پدر علم ژنتیک ایران
داستان موفقیت ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

"آنها که همیشه پا روی جای پای دیگران می گذارند، هرگز جای پایی از خود نخواهند گذاشت." همچنین ایشان معتقدند " مرکز تربیت ژن استعدادهای درخشان و تحویل مجانی به سایر کشورها شده ایم"

پروفسور فرهود ، بنیانگذار، استاد و مدیر گروه ژنتیک انسانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در تاریخ چهارم فروردین ماه 1317 در تهران ( خیابان سیروس از محله های قدیمی تهران) دیده به جهان گشود. 

برچسب هـا

پروفسور فرهود ژنتیک انسانی دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران