ریشه ی هفت سین
ریشه ی هفت سین
عمومی ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

نوروز یکی از کهن ترین جشن های به جا مانده از دوران باستان است که آداب و رسوم زیادی دارد. از مشهورترین مراسم نوروزی ایرانیان، گستردن سفره هفت سین است. ایرانیان با فراهم کردن هفت سین به شماره هفت امشاسپند.

(امشاسپندان شش فروزه اهورامزدا هستند که هر کدام دارای مفهومی است که بخشی از عظمت خداوند یکتا را به آدمی می شناسانند و با شناخت و پیروی از این مفاهیم و ایزدان می توان اهورا مزدا را درک کرد. ) 

برچسب هـا

نوروز دوران باستان آداب و رسوم ایرانیان امشاسپندان