اجاره بهای خانه ی من یک صلوات است
اجاره بهای خانه ی من یک صلوات است
عمومی ۱۳۹۹/۰۹/۲۰

در شرایطی که بازار اجاره مسکن پرهیاهوترین روزهای خود را می گذراند و اجاره نشینی دیگر خوش نشینی نیست، در شرایطی که چشم اجاره نشین ها پشت شیشه های بنگاه املاک خیره به رقم های نجومی مبلغ رهن و اجاره بها می ماند، شنیدن عبارت خانه صلواتی غریب و دور از ذهن است.

اما محمد حاج محمدی تمام معادلات ذهنی را بر هم میریزد وقتی می گوید 22 سال است خانه هایش را صلواتی اجاره می دهد، آن هم به عروس و دامادهایی که می خواهند زندگی مشترک را زیر یک سقف شروع کنند و آهی در بساط ندارند...

برچسب هـا

اجاره مسکن محمد حاج محمدی خانه صلواتی