معرفی شرمین نادری یک بانوی موفق و فعال اجتماعی
معرفی شرمین نادری یک بانوی موفق و فعال اجتماعی
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

بانو شرمین نادری نویسنده ، تصویر گر ، روزنامه نگار ، فعال اجتماعی ، مدرس قصه نویسی ، قصه گو و قصه نویس سابق برنامه ی رادیو هفت ،نویسنده ی سابق هفته نامه چلچراغ 

چلچراغ خوان های قدیمی حتما یادداشت هایش را به یاد دارند ، صفحه های " نامه ها " و " عشق و مرگ " و صفحه ی ادبی و معرفی کتابش را .


برچسب هـا

بانوی موفق خیریه کار خیر نیکوکاری