نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در تاکسی و اتوبوس های داخل شهری
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در تاکسی و اتوبوس های داخل شهری
مسئولیت اجتماعی ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نکاتی که در تاکسی ها و اتوبوس های داخل شهری رعایت باید گردد.

1 . تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید.

2 . در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا از وسائط حمل و نقل عموی استفاده نکنید.

3 . در ساعت های پر تردد از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده نکنید.

برچسب هـا

کرونا ویروس دستورالعمل وسایل حمل و نقل عمومی پیشگیری از کرونا ویروس