برای تامین شرایط اولیه زندگی
برای تامین شرایط اولیه زندگی
با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی با پرداخت کمک هزینه خرید آذوقه و مایحتاج زندگی به 30 خانواده تحت حمایت در قالب بن خرید کالا، سعی در کمک به بهبود وضع موجودشان داریم.

مواد غدایی درحال برگزاری

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید
برای دریافت اطلاع رسانی درباره کمپین ها ، شماره موبایل خود را وارد کنید