قصه ی ناتمام بحران آب
قصه ی ناتمام بحران آب
روستای نیمروز یکی از روستاهایی است که از آب محروم است و خشکسالی علاوه بر مشکلات بهداشتی رونق اقتصادی را نیز از آنان گرفته است و توانایی خرید منبع آب را ندارند.

مناطق محروم موفق

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید